Finančni izrazi, ki jih mora poznati vsak (bodoči) izvoznik | Coface PKZ zavarovalnica d.d.

Finančni izrazi, ki jih mora poznati vsak (bodoči) izvoznik

Za čim uspešnejši izvoz in uvoz je potrebno poznavanje strategij in orodij, ki omogočajo in olajšajo mednarodne posle. Pravočasna priprava na procese, ki so del izvoza, močno vpliva na celotno poslovanje – z znanjem o možnostih plačila, strategijah za zmanjšanje tveganja, pogodbah in učinkovitem upravljanju denarnih tokov, pa tudi o postopkih in načrtih za ravnanje v primeru morebitnih sporov, imamo veliko več možnosti, da bo izvoz uspešno doprinesel k rasti podjetja.

Pomemben del znanja je poznavanje terminologije mednarodne trgovine in zavarovanja terjatev, zato smo pripravili slovarček žepnega formata z najosnovnejšimi izrazi, ki bo pomagal razjasniti strokovne termine.

Slovar finančnih izrazov za izvoznike

Avans (predplačilo): plačilo prodajalcu oz. dobavitelju pred pošiljanjem blaga. Ta plačilna metoda se uporablja zaradi pomanjkanja finančnih sredstev za nakup ali pripravi blaga, drug razlog pa je lahko izpostavljenost tveganju neplačila. Izvozniki se včasih poslužujejo predplačila za zaščito pred tveganji, vendar ob močni konkurenci takšna zahteva predstavlja oviro pri pridobivanju kupcev. Za zaščito pred neplačilom je zavarovanje terjatev boljša opcija.

Asignacija: pogodba med tremi strankami, s katero prva (zavarovanec) pooblašča drugo (zavarovalnico), da na njen račun nekaj izpolni tretji osebi (npr. banki).

Avtomatski limit: terjatve do posamičnega kupca so zavarovane brez predhodnega pregleda kupca s strani zavarovalnice (v zavarovalni pogodbi je določena višina avtomatskega limita in pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za njegovo veljavnost).

Bančna garancija: finančno orodje, s katerim izvoznik omeji tveganje insolventnosti pogodbenega kupca. Banka z izdajo garancij prevzema obvezo, da bo upravičencu po garanciji izplačala določen denarni znesek, če bodo izpolnjeni pogoji, ki so navedeni v pogodbi.

Blokirana valuta: valuta, ki ni na voljo za menjavo v katero koli drugo valuto, običajno zaradi vladnih omejitev.

Bonitetna ocena: informacije v obliki poročila, ki pomagajo oceniti poslovanje partnerja in njegovo kreditno sposobnost. Za podjetja, ki imajo zavarovane terjatve do kupcev, bonitetna poročila pridobiva zavarovalnica v okviru strokovne podpore.

Bonus: vračilo premije (znižanje premijske stopnje), do katerega je zavarovanec upravičen zaradi dobrega škodnega rezultata.

Cesijska pogodba: pogodba, s katero dosedanji upnik (zavarovanec) ob plačilu zavarovalnine prenaša terjatve do dolžnika na novega upnika (zavarovalnico).

Dokumentarni akreditiv: finančno orodje, ki se v mednarodni trgovini uporablja z novimi in manj poznanimi kupci. Praviloma gre za dražjo obliko zaščite pred tveganji.

Faktoring: finančna storitev, ki preko odkupa terjatev podjetju omogoča financiranje, upravljanje terjatev in zaščito pred tveganji. Priporočljiva je združitev faktoringa in zavarovanja terjatev.

Pravila Incoterms (International Commerce Terms): zbirka mednarodnih terminov za določanje cen blaga, veljavna po vsem svetu za dogovarjanje med kupci in prodajalci.

Insolventnost: nesposobnost podjetja, da poravna svoje plačilne obveznosti, ker dolgovi presegajo vrednost premoženja.

Kreditno zavarovanje: zavarovanje, ki krije škodo v primeru neplačila/nezmožnosti plačila s strani dolžnika oziroma v primeru drugih dogodkov, opredeljenih v zavarovalni pogodbi. Tveganja so lahko komercialna ali nekomercialna (politične spremembe, naravne katastrofe ipd.).

Lastni delež zavarovanca: del (določen v odstotkih) škode, ki jo ob nastopu zavarovalnega primera nosi zavarovanec sam. V večini primerov je soudeležba zavarovanca 15-odstotna.

Limit: znesek, do katerega za plačilo jamči zavarovalnica.

Malus: pogodbeno dogovorjena pravica zavarovalnice, da zahteva doplačilo premije (ali zvišanje premijske stopnje) zaradi slabega škodnega rezultata zavarovanca.

Podaljšana zamuda plačila: izraz, ki pomeni, da je od dospelosti fakture poteklo določeno število dni/mesecev (običajno 180 dni/6 mesecev) in dolžnik obveznosti ni plačal; izraz, pogosto uporabljen v zavarovalnih pogojih, ki hkrati pomeni nastop zavarovalnega primera in upravičenost zavarovanca, da vloži odškodninski zahtevek.

Premijska stopnja: cena (navadno v promilih oziroma odstotkih) za kreditno zavarovanje.

Pridržek lastninske pravice: pisen dogovor med prodajalcem in kupcem, na podlagi katerega prodajalec kljub prodaji blaga ostaja njegov lastnik do celotnega plačila.

Regres: plačilo dolžnika, ki ga po izplačani zavarovalnini prejme zavarovanec in ga v ustreznem deležu nakaže zavarovalnici.

Regresna pravica: pravica faktorja, da ob neplačilu s strani kupca (dolžnika) k plačilu obveznosti pozove prodajalca (upnika, odstopnika).

Samozavarovanje: podjetje nima sklenjene zavarovalne pogodbe z zavarovalnico, temveč si za primer škod oblikuje lastne rezerve.

Škoda: zmanjšanje premoženja (terjatev).

Terjatev: sredstva v obliki dolgov, neporavnanih transakcij ali drugih denarnih obveznosti, ki jih kupci dolgujejo podjetju. Terjatve beleži računovodska služba in so navedene v bilanci stanja (zapadle in nezapadle).

Zavarovanje terjatev: zavarovalna polica pri kreditni zavarovalnici, ki ščiti pred finančno škodo zaradi neplačila kupca in pomaga vzdrževati reden denarni tok.

Zavarovalnina: denarni znesek, ki ga zavarovalnica ob pozitivni rešitvi odškodninskega zahtevka izplača zavarovancu.

Zavarovalni primer: uresničitev dogodka, ki pomeni škodo in hkrati možnost vložitve odškodninskega zahtevka.

Kako vam pri izvozu pomaga Prva kreditna zavarovalnica

Zavarovanje terjatev pri Prvi kreditni zavarovalnici nudi stalno strokovno podporo, ki se izkaže za nepogrešljivo pomoč pri poslovanju na tujem trgu. Omogoča varen izvoz in brezskrbno pošiljanje naročil v tujino, tudi tja, kjer so politična tveganja bolj na udaru. Če zavarovani kupec ne poravna svojih obveznosti iz kakršnega koli razloga, vam pripada izplačilo nadomestila škode. To je vaše zagotovilo, da boste prejeli denar tudi v primeru političnih sprememb ali stečaja kupca.

Kako lahko hitro sklenete ugodno zavarovanje terjatev

 1. Izpolnite vprašalnik, tako da o vašem poslovanju pridobimo več informacij.
 2. Prejmete ponudbo, ki vam jo po meri pripravimo v najkrajšem možnem času.
 3. Sklenete pogodbo o zavarovanju terjatev in poslujete bolje ter varneje.

Prava informacija je vredna več kot 100 novic

Prave informacije in koristni nasveti lahko pomembno vplivajo na razvoj vašega poslovanja. Bodite vedno na tekočem. Brezplačno se vpišite med prejemnike spletnih novic in prvi boste izvedeli o novostih, zanimivostih in o dogajanju na trgu.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA

To vprašanje je namenjeno preizkusu, ali ste uporabnik ali robot.

10 + 2 =
Rešite to enostavno matematično nalogo. Npr. za 1+3 vnesite 4.

Pogosta vprašanja

 • Kaj vključuje storitev zavarovanja terjatev?

  Storitev zavarovanja terjatev krije rizik neplačila kupcev, ki jim prodajate na odprt račun. Pri Coface PKZ zavarujete terjatve, ki nastanejo pri prodaji blaga in storitev doma ali v tujini.

  Zavarovanje krije komercialne rizike, kot so prekomerna zamuda plačil in primeri insolventnosti (stečaj, prisilna poravnava), ter nekomercialne ali politične rizike.

  Zavarovanje terjatev vključuje ocenitev bonitete kupcev, oceni sledi odločitev o višini zavarovalnega kritja za posameznega kupca. Zavarovanje terjatev vključuje tudi upravljanje teh: stalno spremljanje kupca in prilagajanje ustrezne višine limita. V primeru nastanka zavarovalnega primera vam izplačamo zavarovalnino.

 • Zakaj zavarovati terjatve? Kaj pridobimo?
  • Varovanje pred finančno izgubo zaradi neplačila,
  • povečanje vaših prihodkov in dobičkonosnosti,
  • izboljšana kreditna sposobnost vašega podjetja in s tem
  • lažji dostop do financiranja.

  Banka namreč prepozna koristi zavarovanja podjetja:

  • zmanjšanje tveganja,
  • povečanje prihodkov in dobičkonosnosti,
  • zmanjšanje stroškov preverjanja kupcev,
  • zagotavljanje visokega nivoja upravljanja tveganj ter posledično
  • izboljšanje vaše bonitete.

  Zavarovanje terjatev vam omogoča varno prodajo na odprt račun (odloženo plačilo) brez dodatnih varščin, ki bi jih sicer morali zagotoviti vaši kupci. V sklopu zavarovanja terjatev vam nudimo tudi pomoč pri reševanju težav s prekomernimi zamudami plačil (opomini, način izterjave ipd.) ter strokovno asistenco (pravni nasveti, informacije o posebnostih poslovanja različnih sektorjev na različnih trgih ipd.).

Kontakt

Davčna ulica 1 (južni vhod)
1000 Ljubljana

To prevent automated spam submissions leave this field empty.